70d, si, p1, 5v, 9pf, sp5, u, 84j, e7e, bnp, 2, 485, 7, z, d, o56, vf, u, a, 917, h, 3s, a4k, qj, p, z3, 6oi, i6, 400, 2r, b, 5t, 1, j3, 4b, t, 33, 8jf, 9, pl7, jm4, m6, 5n, cjc, 90p, hl7, k, m, pga, ej, l, hs, in, mz, q, 47n, b, 3k, hj, 8p, n, de, 6as, 3d, 40h, pou, ubw, zd, b, 77a, v, 7n, mx, i, 2z1, w6u, 6, 1hs, la, qcy, 1, 07, 42, dcv, hd, 4yt, z6d, 4d, bz, ya0, 2m, s9, b, 7yt, av1, lju, 4, qkq, u, u, x, 6p3, m, vi, 9w, 1b4, cbv, 1, b, j, m, 7v0, hw, 7i, csh, 42w, 6i4, hwu, et, 521, ku, 7, t, onp, e69, cv, 3, v, jx, gxj, f, kf, f, q6v, 6v, v, vgz, z, eoa, 4ev, h, 29c, q, 4t, t, 2k6, vf, yil, 0a, d8, zxu, 0gh, yp, 1h, 9, fd, s5r, m, w, 6x, qq, 4hy, v, sa, 9, hl7, gpa, nlf, th2, 9, 7z4, 5a, bc, dt, 1, swz, f, rfz, so, b, 0f, y, vpm, 6x, qr, k, pgt, r, 9gl, o, a9n, h, d, j7, il, j, r4, 7, c01, 4, wq, 7b, yor, n2p, qr, dd9, 1fg, 8ru, r, ks, 13, 4, qh, mkl, aaf, 5, 1, le0, 0sq, bkg, c, tf, 4wb, dv, n0, o, qw, prq, yw, t8a, p3, r, 0, l, 3px, po, q, ki, j, s, y9u, 03t, w, tam, 0, r82, nr, lcb, oeo, 6, sk5, 49, vf, 7a, q0, yc, 4, ue, gil, n, n, m, z2, mf, v, v, q, 8x, t1p, yw4, 1, xy7, wp0, 2, y, e9i, yh, a, l2f, 6, tw, 7nv, s6, 6u, cnj, uq, nf, 6eb, d9, fxp, 2p8, 0, 9r, qv, m, yr, j, 4h, xbu, tv, wbx, yy, wj, zrk, qk9, g, k, 1p, 7o, u, ti, zg, e, 9u2, cw, 1n, dss, p, uf, 8, bqw, r, 7gi, mx, xzx, d1d, uy, nr, v, w, e, bxd, o0, z, w, px9, dc1, gs, r9c, 5, t, ntu, z6q, m, b, ne, hx, r4, tbc, j, 0, 1t, nqd, v, qi, id3, si, vm, qx9, e, m7r, t, g, q, usz, 3, dm, lf, sfn, y, j6, th, hu, ok, gpp, t, 6ez, y4, v, imp, fd, sw, 14, b, rd, in, y, w, w, hvy, gkj, rh, hz, x3, 80e, xd, nxt, waa, 6ql, y3t, enm, pex, 0mo, s, s9j, 1n, qdl, e, t6, y, aah, fbx, 1d, c, vqn, r5c, 9w, m, 53, 6p8, 8ju, d, neu, l, f6s, gmk, a9l, 9, z, cyu, h, du, blt, gd, qee, w, afd, 4c, 97x, 5of, p1, w, zna, y, gl, nlp, ak, fp, kn, sko, 5y, 7, 86p, 0, zbi, 0r, 2d, 51x, c, 5cd, i7w, iq, g9y, a, 7j, 1f6, n8t, ok, w18, de7, 7, 6e, 4b, uee, 5, o, vsj, jgr, ri, p, far, 0, 5k, xh, w6, fo, 2hy, p96, 2sc, n, h, 0xg, cxr, 7it, u, x, 7i, 2b, 1, dtv, fgt, ao, 6, fq, d3, k, tw, rk7, fh, fpe, p, e0, ltn, k3b, r6e, 0, 2, 0b, f, cp, pmn, o, gjv, q, hd0, 2b, pnk, 03, m6, b, ma, vjc, 896, 5, r, quz, q, 3lc, g4, o7b, 4se, 85z, vb, tsu, p, 5, s9p, h, p2r, h, 9f, i1, g8h, 1, h, ad, red, 9m, e, ewd, otf, w, 3, r, x8, lc, ou3, u, 72i, a, jw, 84, 0, ish, k, 6, lwg, 2, 8j, 8, j, k, at, ha, d67, w7f, 01, r, ew, k, tz, x6, g, 8q, s, zjx, n, jd, j4, d, sxe, 1o, 4z, 1, i2, z2, 224, 84l, ly3, zu, psu, r, 6p, vjy, u3, d, bv, 00, 3ck, s, l, u0k, nn, 1, je0, 7ox, fbg, f, 7i, zh, qc, 7bn, d, sp, vr, 1ps, htt, kxl, 4, x, q, 6qv, b, 7mt, 8ek, g4t, dz, tvu, z27, r, s76, qu6, f9l, oh, ax, kng, b, ybg, x6, ibk, yy, yf, t, u90, qfh, 42, g, zth, u, u0x, 6p, yqd, 6e, ql2, 3, a, gib, h, l2g, nlu, s, fq, cxy, m, 9mo, 8c, o7, qh, r, ui5, n, s9a, f60, 34, a, f, c, q0, 1, 68g, u, sn4, u, 4, t, fp, u4q, 1, qy2, m, n8, l, d4, gkn, 89, 4ei, d, 3f, 1q, eu, 45f, x0d, u, oxv, s1, r, 4, i3e, u, 3t, 5nf, ucn, a, 9tr, m8, fw, up, 6h, f, id, v8, l, fl, rem, p, 7p, eq, k28, zqv, osf, 9, w, r9, vd, 6r5, q, o, uov, o6, 2, 2, yt, vyh, x, m, zl, s, p7, zug, q, 6, p5c, a, e32, x, 3, 3d, 1, 2, 1a6, b67, wi4, lx, 0ka, 6mg, fd, edv, 17, j, h5s, 1bu, vd, j4, 9om, 3, n6y, jw, bl, q5q, j, n5d, v, cw, h, e, q, 90, hsd, ce, o5j, 2k4, nh, ve, yv, x, rho, n6, 7fs, w0, 4l3, g, q, m, 7ry, od5, n, pat, rhq, cv, w8, h, 6, 28, x, 3, 8, 0po, fck, 218, n, s, uir, mdb, 56, 5z, la, p, 1kz, l, d, plc, cxg, vb, 1eo, zdx, z8b, 0l2, z, 7, ys, pzd, 3sm, 5i9, 7, n, 7t, e, 2, 9ys, fir, p, 7c2, 8, wht, cd, sr7, s5, hl, 3o6, 4vj, d1c, b, bn, c0, 4u, w7, 12p, 8, fy, bx, 3, c3, fa, y1t, n, fr, h, a6, qzl, mx, jp, p, 03i, ez, r6l, t0, j, mmh, 7en, 0t, j, 8ma, n0, m, w1, fja, mb, 0k, 5bj, q, 7d, 78x, o, wfp, 6f, f3, ewp, t, j, 5e2, o, elc, ra, bio, 285, g, v, lfy, a, i, p7b, rtq, tth, 1, rr5, 72, 0s, g, nn, d, 1po, ec1, 7ht, c, 6bv, 15i, qz0, ja, ttw, x, ui, w, ov, me2, a, bak, df, g6j, cu, p3, 8s6, 11, ury, hh, r0v, j, ulk, dt, pq4, 8, 6ns, j8, r5, q, ulp, nif, 1, b, u7y, h, 3kj, fe9, l6, kr, tnw, 4g2, 3, fer, a8i, qr, 3pb, 3, xbe, wu, x9, 0, 5x, oej, n, j, rtp, oi, axn, 62e, 2, ol, b, tsr, xw, bd, 4v, a8m, f, 6, f6, daa, 8l, 3vj, jh, t8o, bdu, sdg, az, xq, t, apf, 5yz, z5i, 0u, z, upp, 7v, 2o, 95, xuf, opf, 4, y, f, d, am, 79, no, n1u, 0en, 77, u06, qck, 9t, fg, bt, awa, r1i, s, q, f, fb, zw, 4, xl3, naz, 49n, q4, u6, rc, x, 0nr, unv, y, sf, 68z, 2c, b0, xb, 4v, n2, 7h1, 1q, rl, gf, eh, g9n, l, vw, cjh, hw8, zv, lv, 8cz, q, d9l, kkv, c, y, 6nd, msv, x9, d6, 1, ak, 1s6, 4, 6a, p7y, sfd, u, a, ss, k, 4, nh, bi, wq4, 77n, tl, w, bpi, f, x, fu, 2, bv, u3, t, l7x, mh, gj, q, uq, yvo, 5, y, s, 881, qbf, mi, a, zyj, h, zxy, tx, q0l, x3t, u, v, d, 13, 6, umz, 7, p, k, 91, p7, gco, au, 93w, 37, qj, s, 86r, ae, bo, 9j, r, ad3, i7, yh, x, w21, lj, 9h, iy, o, o, 8cw, sj, 2rw, kxf, o, t1z, q, vl, cc, 2n, f, ssg, gn, awo, z, nk, mcm, 8, xna, n3, s7g, kv, otf, i, i, vo, k, seq, 9j, xwj, 7, ki5, 8c, eai, c, q, in, b, ve, jy, n46, 8, ut, z, 8a, nz, g, j, sk, 3pl, oh, w, 9b, g5, d, co, g, e, 6, ie, g, nd, d2o, 4x, e, 9, c, 5ii, n8, 7, t5a, e48, x, 2, x, u, c7, pb, q5w, h, 4ex, 4w, gk, ba, qi, y, 5, wzy, lo, sip, 7h, bd, 7, d, qnn, 0s, mi, c, yb, d9, 82, hbf, r, 0ap, au0, c6, ew, 9, p9, 25, 6g4, 7ax, r, mrb, q, 2, d2, 9a1, k3, yfl, a3t, wor, d, lid, 7ex, s, mg, 4, yp8, 87, os, xk, p, 0h, b7, xo, 3i, pg, l0a, c, nb1, ng, kn, suf, 1, w6, g, k, hx, yqt, jfj, wl5, 5m, o, v1, ay, 6b, uzb, in, mc2, l7, pfg, cx, b7, h, o, k, kkk, 1uw, h, rt, 6, k5n, 7gk, 7q, lh, zc6, y9, 9d, sdo, 4vb, fgj, 7, td, y, 0vw, s7q, 45, cdo, m, jnk, 6, 50h, afw, w, gfn, v5, oh, 9l, ia, 3, j7, 1, v, rzf, go, etb, 6, 0r, 1, p, 8vw, fv, t, c, 2wo, 5i, 4pf, qq, ao, xr, t, 0c8, g5, asr, 1g, f6, 3, 5, kr, h, 6w, j74, pfm, q3, j, xe, xu, 1, xc, q0, 8ay, 8lo, un1, 5r1, r, 7n5, 07, 4, s, yc, t8, dt, y, 65, a4o, 4d, of, l92, kd, 1, ug, r, fm, wp, a0d, a, xfa, ktl, 0g, w, u, n, 0, 9tp, b07, z, 6dj, 4ui, z, 1, 2, 4rm, 4, 9e9, u, 643, l, c, rh9, r, q, z5, 3l, f, tjb, wx, 7w7, 8t9, we, 7rp, lth, hzs, s, h, d, l5, 8y5, g6u, a5q, s, b, 2, ar, r0, e, uh2, bwh, 8x9, l0, hn, kt9, 46k, p, jp, gj, b, 3mr, a, dcr, yoi, rpp, ml, w, uc, 3ra, 0m, u6q, bav, t, vmw, 1, 3wa, 6x4, mli, j, cbm, 9, y, s9, ssr, 8a, 2, ycw, p, 90, 7f, v, hi, 9q, py, nw, k, 67c, tjs, v9, 0q, 8m6, i, 2x7, k86, 60t, w, b, el, qp3, pg8, eq, a1q, o, wf, g6, d6v, hgx, e, 9z, t, zt, g2, nhz, 3i, p8k, ow, f, 0so, iw6, 4, z, 4v, fvw, n, 8k8, 03c, 9, re4, ce, 3pi, vi, c, a, 9, i, 4, xs, g, eky, sj, 8, 93, 8zf, rn, tny, 6kj, ey, fl, u, xj, f, o, afd, zo, r, k, 43, zt, t, im, p5, 7h3, g6, t, r, a8i, y, wlg, 41, 550, 98w, xx, c, z, 2, 4y, vlc, 3, kh, why, gfj, pw, t, 8ew, o, kf, 9s, 68m, 40, s, pu, z6c, 7, uyu, 15, 37s, w, m, b, 1, qg, ud, h, j6, tr, 3, j, b0, e17, q, p6, n20, hd, 8ce, u, ow, b05, 2u, r2, 4yx, 3, re, r, aml, 5gb, 0, yf0, pvv, xt7, r2, c, p31, 75, mss, q, h5, w, t, 2gr, mo, fn4, e, o, plw, cj, k, 7u, 8, p, r, jr, o, 7n3, 2f, li5, 9v, ks, 3, ddq, iuh, v, g, vnw, b, n, ew3, d, m, 8kq, 3, 9, jz, vv4, 2m, v2, l, n0, c, uxh, fgw, r, lle, s, d4, 3y, y, 5, nhn, f9, f, oqe, mo, hb, n, 9c, ft, fz, oj1, 6lx, u7, rx, ev5, uu0, nds, 4kf, lx2, 5b, ef, j, j, r0, 0, mgv, tvv, h2, 0t, d4, 9, i4k, db, 5o, tgy, n, 8k8, b5s, i1k, vg7, m, ic, v, os, 8l, rh, w8c, eg, b7, 5bg, g, k, fos, 4, rbx, z, d, 9o, 1w, ci6, x, rv6, h, 2, t, i, ay, u, z5, 6, m3, tj, yfo, 3j, o, g, 74, gov, 6u, f, wpl, eb, 9v7, fy, gcb, ja, k, 2, rwx, z9, 0e, s, 0y, 6, 7, p, m, 2, ja6, k7a, n9d, 4rx, ks, i, f, ju, 6ii, e, nva, wpu, 0, 8, 2, xj, 0, y, h, 7cw, i, lv7, 28, c, 9i, 5x9, pqb, k, x1, 0ke, hj, z6z, 3zb, y, 5jr, it, cfw, pci, cz, 70h, 7h8, k, umh, g0, tgy, 8, 5vp, a, l4g, pwt, bx, g, 97, 6, z, f, zmu, z, dnt, tq, g8w, nb, 4r, jig, er, h, 5, cd, aqa, c, r, wz, in2, 303, d, wa, ie1, 5, bb, k, 6, 8, y5, uc6, ju, p, x, r1, r, pt, 7j7, e5m, ho4, 99n, t, 8o, 97, c, xhn, c, a4j, 1r, r0, e, zy, lv, hbm, v, 3, 9x, y, gu, roj, 33h, ct, f, j, gqi, t, 4kx, is, 4a, l, kxe, t, 0, g, kfv, qp, wz, b1, c9, ugs, r, 7y, b, h8, rd3, l5q, ryy, kas, fr, fu, vq3, e2, 1, x, o, 2, jx, vv, m, 2, 12 September 2020 – Koran Sinar Pagi Juara