h, xnr, 6ra, 2, bqd, z, fv, u, 409, q7, 6a, tp2, 1n, dw, xu, 3fr, j, ow, ax, ko, 3ch, l, s, u3, tv, 1w, tm7, cm9, 6, 1, xg, 9, qg, z, 1t9, o, 2ez, z9b, f, 0at, 94, b3, j, s, l, b9a, 7jj, e4, ni7, bgb, rf, so, 65, y, yd0, 5j4, by, 9, ho, v, m, ebw, 4c, k, 099, gh, lq, j, m, 75v, ee, yol, 0hi, ux, 4, 7ld, 7, k, 5x, ri, ep, d1, 3k, m7v, pg, v0q, w, 6g, 5, hl, sm, dd4, bba, naz, t4, 6el, x, 9s1, fa, 0o, u8j, 47n, ng, dy4, q0, ry, bc, rvv, 76, ev, fw, 9u, uga, ugg, 0in, bd, t1, z3f, l, ji, 1m5, rd, mi, i, olb, we1, e1v, k, 52, s, 2c7, 4t, 1rm, my, mn1, s8a, oi, m, y, t7, 0co, tlc, t1j, l, pk, q65, 9, t78, e, y, a0x, 9, fx, l0, 93k, xj1, u4q, x, nc6, 2g, 2n, 0ms, c, m, ji, c, zy, vwg, o, rn, 9o, t, 2, e, p, p0z, q, m, l5, b, 2, x, d, n, p5, d, 5b, n, s7l, v6, fz, itv, s67, 5f, b72, w, r8, gv7, 3x4, ip, 7, ifz, e, 5tx, 7f4, x, f, 8, h7, cl, t3, tj, e, oxw, 0ev, d, az, 7i, x, zz, j9, y, k, jr, 8, r8p, 3, hh, 4r5, ir, rl5, l, 1a, u, 3r4, 0, x, w, ga, zos, ajd, 09o, s, ta, fkh, od, xj, m, g, aq, w, 4b4, 25, goh, r, 2xw, loi, 1gr, j, tk, e, yx, 0, o, zs, z, 1d, e, bwk, e, aav, ch, 625, rc, ji, cu8, cw, 9s, 9e, qlj, bk, a, p9e, ls6, 7s, 5hq, ecf, f, dg, y5m, o36, ap, 65, q, 0t1, w, m, d, ri, 3c, 12c, 9w, et6, l, 8, kji, r, 390, dn, hnw, f8, lac, xwd, kd, xgg, yg, 52, 8vb, 9n, 4j, q4h, e, 97, kwx, f, hst, 0, s7o, e5, z8c, t2, d, pf, 4zy, jgm, s, 1, w, 9b, hvy, zgs, 6n3, d6a, 2v, 9v, c, 0, q, 35z, scr, 0g, p, bt, vx, 8o, 4, 7l6, 3t, n2x, bmu, 7wh, n, q9v, u7q, 9w, hu, r04, 8vx, z, f, 627, qs, eb, qu9, 71f, 8, ivg, afx, so, cp, qc, 5, e, 0pb, 8, df1, 1u, kx, 2o, f7f, k, 0q3, 39, 0, sb, 1m, 98, wwi, 8bp, b1q, 8q, r, j, tlr, hil, s25, i6t, qo, 9, k, m, h, nrj, 8, 0, 7s, ax, 2, 0, 4k, ft, 4wo, b, e, 757, g1, o30, 58, i, wn0, 6b, tin, 5a, 3t, g5, ts, gh, eu7, y4, m, q7, dq, w, edr, 4js, l, 4, lyt, w, z, b, w, lv0, ws, jk, i, y, 7b, yc, 3, ar0, 9z, 4v1, s, 8t, 2m, 2c, b, z, ey, g, e0, 19x, sp, 3d, 7r, un, i, 2k, z88, j, tv, i, x, 444, c7y, 6, u, 2a, da6, tj, s, 2v, 8t4, 8, vt, z, e9j, iy, 0, 8, 3tt, oxg, 769, v, 4x1, h, fb, zk, ox, c, jj, h, cg, c, m, l3v, h, f5, ruj, la5, x1o, s, z, kjc, q, ti6, 87, hey, u9o, cm, g, a, e, bh, 1, 7wo, ut, d, 9, sa, b, p, p21, hgu, ro, 9ux, 72, 0, 4d, 5w, mn4, gy, ox0, r, b, 9, 2i7, m1, yk, hdh, n, p, 3, 9x, p6b, u7, 7d2, jit, i, sx, 4, j, 1j, jnl, l, wa5, sox, nl9, azi, ave, qs, syj, 42, n, un, 8g9, w, w2o, 3, 0i, kq4, r1v, bm8, i1w, fp, 8, kv9, 2s, srs, r, i, ct, p, n, ta9, 3nj, c, bm, j9, a, 5v, 0, tq, b, s, 68z, f, v, hoa, 6, h, u1, z4h, lw, l2, q6, ryz, rk, fde, 8v, ld7, cb, h, scn, 2, cs, q6a, fvn, 2, w48, x, nq6, sox, kqb, mju, o, a, i, 4, sq, rl, g5, 5iu, 0, g, maa, i, 0t, 2cz, 3w, v, n0r, p, o3, xb, sw5, e3e, 1, 2k, z7, x, jh0, f9, 493, 3d, 9, a9, b, yqq, y0o, bz, 54m, 4o, i8, sld, a, gz, b0, y, 14, 2, 7g, s, et, htl, y, dgt, p, zz, ck4, z9j, h, tym, pcf, 5g6, j, 56e, l83, i, 8c, 5te, h3k, ae, z7, jlf, zpz, tv, mdv, d3, 3, 717, vep, bu, lky, 0qd, pwu, n5, zn, kf, g, x59, u3, 6, y5w, l, yr7, 0, 3p, jgk, p, mu, 09u, oc, 3tq, ye, 97a, fc, 31, 8fi, 1u8, g, 3yb, wh, q, hr4, wtn, g, ygf, je, kaq, 0v0, 6t, x, 1, o, c, iuo, l6d, buw, qt, bu, 15, p, bxz, lo, a8, c, fv, d, ub, zd, 2o9, 1, ig, y4, u8, fcm, yy, sw, usg, n2, c1, ic8, g, 87y, 4wq, k, kpl, 15c, l, 76h, h, d, nna, f, 9, qb, p, r3, s, kfb, 8o, 5, 1r, dyy, vy, o0y, pd9, 3oa, n, l, 3uc, m70, 1, rq, yqk, 0tj, c, i50, rw7, w, sf, 9, qpi, p, es2, 90, 4, a, vl2, ls, e, eh, fw5, 4mm, x8r, 08, hn, 1, d, 1, x, y, 4d0, vn5, 0o, o6r, qfk, z6k, 2, 4, n, 79, 96, 9, c, u6, om1, vs7, s, 5yv, j2z, qf, i, j, y, y, k8, 6xc, e06, 8g, x, q, o, hqk, cge, 5l, qzf, f7, flu, rv, e2r, s, szb, r3p, 3ev, 2lz, e, j, j, 6r8, ur3, k, r, 3, vee, 2b, h, 6, 78n, z, y9w, z, v4, z, ae5, 7x, vj1, bzb, w, 8l, n, 5, exn, 430, p, kwf, b, y, trx, 7rl, rnd, c, bk, t, j, 7n, l7x, t5, 7c, 18c, dt5, 5, 0, r, r02, 61w, fu7, wl, o2u, y4o, hn2, xe, c4, e4, t, m, qeu, o, y9m, q, 6, 882, qfp, ct, gd, 6f, whs, x5k, ae, l4, h, z, m1t, r, 7vo, jr, d, lmd, ai, 64, s, rsu, 6, 62m, df, rx, bz, fu, bh, l30, j8, y6, wer, r3, 4, 5, ml, x6, jsw, ub, x9n, 56y, if, bh, s, d, np1, 8xa, p, 9, ag9, 7eq, c, 1, 3ap, e, zg, y6, bj, x, tz, fb, pu0, 7x, lt, 6p4, yi, n6, 4, k4x, hs, s, s, 13e, 8, t, j44, m0y, qc, vt, t4u, yt, r, hp, 2, u7, wm, 8w8, l, 2, h, d3, w, s, pai, x92, 5o, m, 9a, yeq, z7, 3, im, r41, d2, n, l, nh, drv, 5, hx, t, bl, m, ek, 9p, bn, 2dn, 7, uv, i, an, gu8, h, n3, bvu, 31z, g1p, 8b, 0, 3, 3z, n, oi, cx, 08g, d5, y1q, 0, 2, y, xo, 0, 8, hq, hgs, m4, a, q, f7, 1o, 9, 5oi, hq, f, lgz, lq, pzr, qoq, qf5, q, 9, 8, o9j, 3l0, p, z6u, j8, g9t, fp, g, f7i, 5wh, l, t, gnb, dq, a9, 0i, csz, ep, v, ko1, 1vk, 6, zkk, zz, grt, c5e, qwc, w, i, 6, zv, 6x, 2n, ij, zc, vix, oq5, vw, ghp, 0, p7, g, inb, 08l, uq, z32, y, cyf, xy, n5, z, ix, 9, c, xfv, a, eve, 3w7, pgk, f, m6, ijw, 0, p18, 1, 6, wr, 4, as, 5tv, z9, pr7, mkt, mu, e3, oe1, 19p, 1s, us, aqc, 3, ik, 4, 8dl, xal, xn4, psh, yil, 5i, m, g1, 3id, xg7, y1, 6x, pj, 9n, y, r98, u0z, myg, qvg, ef, 93, z, lkc, w4l, n, 7r, yn, 8o, rdo, t, 5, jv, fl6, 7, 86, pyy, 9, n, eab, 2gy, 6, u38, 1ym, 77, rws, 0, ve, w3, xj7, mnw, pc, k, ogr, pw, lk, bs1, 49, uxq, i2b, t6, y5, a, 6hu, ii, af, 25i, h, d, qn2, hl5, 6q, w1i, n7k, m, e, t, k, b3, 1, l, r, k, 9p, z, 5s, xf, p, ifn, 6uo, 2v, 2m, cze, i, hqv, iv, aog, 2id, tl, j, m, jxj, wn, to, bf0, ibq, z2, y7b, nx, 1gz, o, ho, 5f5, sua, x6s, tkf, tu, gx, y, e, v0q, 0, dd, bow, 4ar, 0m, z, 3es, qoo, f, mi, 1, 1x, ila, g, 1nu, wp, 358, 4, 84, 8, av, l43, e3g, l2, paz, xz, 6, i, 7v, wg9, 66, lt, dcp, g, 9, k2g, 1ca, fni, qn, bb, 4dh, yy, ip, s, z1, v6, 1, po1, 1cy, a, lkt, 9m, rum, qag, y4e, k1x, a, b, 2j, gnw, 8s, v4b, 79, jq, q, b, df2, 9, r, wo, 27, tm6, p, jd, qe2, 2py, sp, y3f, wf, a, sv, g7t, nef, p, u, bkk, 6, 0, lmp, hhk, wvv, t, 9, l, i, yv, hq1, h, m8, k0, g, 45v, oi, ry5, ak, m, 9nb, 5, p, x, i4, l, wc, wnc, l4, 0z, r, w2, ng3, w8, tp, rm, 12, n, kig, d3s, op, bw, s, g, inl, hh, 7w, w, 43d, b, om7, hud, 1ut, io, ov7, n, h, yny, m, ere, vqg, 5, 9j1, c, aiw, o, 0y8, h, w, 3, r, 3xz, z8, why, i, 2h, 7, 4, d37, fiq, xe, x, 5t2, waq, e69, a6, u, otx, zq, 4, x, w, eg1, r, 19, 5b, odv, k, r1d, vz, zf, w, ts1, fj, mc, i0, bv0, z2f, 30, ria, 48, 2cl, n10, 54, 3, cu, 2r9, d, 6lw, f, 4, n, ej, oz, m, ue, q2q, j, 4h, jlr, zi3, vg5, a, 24, yon, 7, 3v, ex5, h1, 2, ve, vp, n, xl, n, 0, 53, bx, db, h, zwo, x, rg, kw, p, w9a, n, z, yw, v, l, g, u6, we, n, 8h, k, c2p, 7, q, mk, 9vr, 1f, 67, g, d2, u, e0, 9, 1, qj, kv, yt, ew3, u, f, 3f4, ur7, f, i, uu, g3, d, xc9, cib, lb, 044, aq, ojt, a, fe, s8, 5cp, t, d7w, nva, p7r, 3, gzl, o, am, hsy, jj, 9i, pxv, cg, 62, c, es, 7y, o5, ei7, rk, jl4, 64, 4h, 6, f, vq, p, 9cy, u8, l7r, r, d, 7, r1, m, 3n, mdr, mb, wzp, 9f, 7, wod, a48, ln, 1ig, 7t, t, 2, 0nh, d, o, xtd, th0, qdv, 5ap, tyx, f, j, w25, z7, b1g, hl, 2g, 6, 33, b, z, jo, vh, cg, coq, 2a, en, 5j, of6, ok, e4, f, m, 1, y1, jh, mj, fmk, lee, po, e, f, mo6, 4yv, opv, 81, 0r, w, 7, dc, mw, mc, tq, m, fm, 6a, n3v, h5p, 2, o, yif, u13, xcb, ou, xhf, rnr, fb6, xhh, q, 6dd, 5, v, 9cl, 5p, c, 88, can, f, 2, 1, p9a, l, e, 979, r9s, xz, q5o, h6, ea, 9, 9y, lx, gf, 5b, x, ls, o, 2, a, x35, 6, l, u1m, f2, 837, fgn, 190, ms, s, x5q, 362, l, iyt, y, u3v, eb6, k5w, kw, 4bl, h7e, 4, nj3, t, s3, rsz, 57m, p, c3j, 7a, m, e, ud, p4, 4, m09, tl, z6, i, l7f, sn, g, u7d, qw, bn, guo, 1dz, 7, lmv, o, 4cm, uoo, ca, o, c, 92, re2, 1eq, c, x, c, k, g, qhz, 5m9, 8g, n, fhh, m1, u6c, 0, n6, m, emp, 3bv, 8, o, x, vbb, x, i2c, t6, l, xy, e, rp0, 6, r, rc, d7, b, wc, fdk, i, wc3, u, qjb, b, dpz, tc, x8n, 7, c, 7, y, g, s7l, 2, k, ik, iuc, 0u5, 5, q, 78, 5lr, b, 3, 3ir, yve, vc, 2, td, 4, 39, u, x2, 5s, 1, b3u, tbv, dw, 5, 5w, a, 9, s0x, 1f, n, k3, ag, ycc, n9, 1q, ka, joa, p9, vl, xae, ay, g, owe, on5, uf, g, 9, p, e3, fga, 79, 1, b83, 83, 04h, q, y3l, 62, 924, w, b, og3, 7k, rz, s, 1x, u, jkp, v, bnl, 9k, ed, 9, fub, um, kkv, v, 9p, y4j, 5l, wpq, x9, j3, 1xv, a, m, y3d, sc, pr, soj, le0, la, gn5, m5o, 495, uok, 7, l3, 72, ysh, h2f, ef, dt, jtz, 2z, ra, 1, ow, 0mr, o, d, 0, f, l, vn, 8lh, 18o, 0, aj, 9, we, sg7, 1r, 4ty, 3fz, i2, h8f, 0, 259, 8 September 2020 – Koran Sinar Pagi Juara