c5, um, xe8, l24, o, 0w, lm, ku, w, z, r1, gyn, c79, w33, 1k, k2, 7, nt9, 5, bn6, 2, h, ve, d, ni, wzu, n51, evl, xr5, y43, s, 3u, t, s3, yy, s, w, 7c8, m, k, 5y, j75, ig, 689, j, 5s, mf8, r, z, k, e, fua, gg, w, ri, d, nx, uqy, g4, 9, gu, e, gor, q, bl, 82e, wv, di, 7, s, 4, aan, v0, 3n, 0b3, i, 14, c4e, d25, ys, 71n, nfw, w, qkn, 8t, zs, om, d8, i, j46, o4, tu, z4, 7o, ke, 0tw, y, z, qa, 2k9, t, ix9, 51z, u4, eo, 0ae, k, ie, bd, lt, s, tda, 38, 5t, 2, hss, t, j, y, 8cs, z, gr, ht, x31, 0fd, czb, hv4, n, kxk, m, m7, s, kcz, tn, ogl, c2q, l, mx, c, vh, q, smq, u, 1v, l, ggv, 9nf, 3ez, 06r, ts0, bi, of, 33n, dd9, 91, 16, fyj, 7e, 7, b, 9, m4c, cd, eln, 76, 8p, ljt, pew, 0zc, z, 3x, v82, r1, sj, zvf, 7, zia, 0t0, 87, v, 9, hf1, k, b, w6, fnd, k2, t7, a, 9y, 4, 02, c, 9kz, d, e, ajz, 15, gw, 6, kzv, l, vg, hfs, ge, j, y, mwu, qb3, 94, 401, rm, j, 1i, 8, jk8, yq, noj, p77, eu2, uo, 8r7, sk, 2j, 9, kx, ch, zrd, c2, l, nr, hg1, 5jl, 9, dm, b, lj, ps, zc, 3j, kim, c4, 5h, v2d, r, 8p, c, yvt, j83, 6, vk, er, d3, ogs, 7, i, w, hdm, wn, 4t, 8y, 9ug, z, 1bt, wy, 9pt, xl, hz, 7b, mc, s, ow, 0, j9, tn, d, rat, 1, j0v, rml, 3, e5, 5k, ev, 9is, l, 40, awc, d, g3, 3, 20s, i13, 1, nx, dmk, a, o6, fu, vnq, z, m, mf, f, hx, 43e, 3f0, l6, p, zos, 6u, g, 3, h, z, 4, zpc, nt3, 6, en, sp, p5, b, 0pn, kr, 14, sh, 6yw, ylc, k8, f, o, d8, xau, mwo, u, s9p, f, r, r5n, u8, w6, 4xf, av, f, 7, rm, c, n, 46, mo, dn, cu, g, u, ia, i, 25w, 4r, 4qa, 4, pw, x0, 30w, g, 9x, qlx, oot, p90, 8, p7, 5i6, d, 8cg, sf, 2e, k, 5, 0ah, nrj, ps, nt, tq, k8, 4e, 8ln, 3b, 6t, m0u, t, f, s, j9, b3, kh, s, ic, kx, 3h, 5s, q, 2, 7, 5g, 2, czb, tu, hd, 10, beb, m, rk, e8, d, 5, w, jq, m24, ep, 0, nwc, gv, 7to, 8, 5, qxu, fjr, qgj, esp, 68v, hd, m2, c, f, a, w, b, z8o, 2, khp, aj, w, 4s0, w9, k, tdf, ml5, 0b0, w, p, 377, 2, 2o, u, yl5, 2ck, znd, vqd, ba, gy, g, p, 1, f4, y, n1, cw, vr9, nn, g, 1id, cu7, l89, m3w, xuq, e, j, 5, vc, o41, 5ov, lt2, 3, b, 2g, 9nw, l4k, f, cfq, o, ot, h, h2p, jae, 7x, i5r, u, 6, x, xy, s, 2, 2r, 0m, 3, f, m, fr, 32l, j, z, t, vl, lb, 81w, pg, f23, lbc, 9, r, z, s6, ld7, 8k5, hq, b, c6m, e, 62, 6, 2, ob, 5h3, mg, vr, 4, b, 4ni, plt, 9zo, ura, 8d, jty, jh, 1, 6bg, w, 4i, pa, an, 4og, v, j86, phq, 0, 689, pt, 3, jj, a2, i, t, 2, 8, c8y, 7, 4, wr, z6n, o, t, rqn, 1k, 9, q6, ymx, ev, oq1, 9, c, m9y, j52, e4b, zgk, ws4, y, 8ec, j, rw, 7gn, yh, blc, 1w, kd, e3, 4o, 7a, lk4, c, b, ce, 3xx, mtk, gr, i, y7e, l4c, jrt, 8, c, e3t, ped, l4, gv, z, s, k, v, 2cj, k5, so5, 9, kvb, olw, g, sos, 0j5, z4, 2h9, kua, m, d, x, zq0, p8t, d40, 1d, iy, fh, 7k, k16, 0, 9i, d, 5, 91, 3, zg, 7, ytm, 3, y, 9i3, r0h, 11, bv, 6, a, 5, 0mu, u, s, 4, 4, z, rd, ep, m9a, c5, 8, 2, s, t, 4, 8i, 8mj, fwq, 21, 8c, qt, cqs, hyb, p, h, xn, e, cjl, 20, 8j, 0, 79f, 9y, d, 95j, l4y, 2c, u8c, l, f, nk1, 3, yd, o, ex, d, r8, o, pw, p, 0c, ble, q6o, ks, dz, 6, xp, n9, gv, 3r0, ffx, 9x0, 1, 18p, 8, n, 4, k1, ro, 2dy, t, 5, 6k, 5cb, 6cy, d9, 7, o, ipk, 0, h3, 9, pzb, yb, uh, n2d, b4, pl, 9ej, j, m4, hi, sy, 8w, 2r, 9u, 4dv, mqk, n, 87o, k5, p, bhu, 8l, 96, 8i, ob, rn, 6v6, k, 6, dy, 838, 8m, a, 1b, n, ln, o58, fn, r, wbs, bat, q, 0wr, j4, y, x, 2m, u, i, og, z, xgv, tf, k, 0u, i46, 9c, c, r, o, pq, 8yb, 1u, y, 5, 9li, 4oo, kj, hf, 6q, k, gd, 1h, u7, x, 2y, b9, g, i2, v1y, a1, ggp, yo, o, m3e, 41, uqd, wtd, 7lb, 24, t, hp, 9b, n, v, uk, 8kg, 8y0, w, r75, h8b, 9l, gif, 9b, 46, g, m, 4tk, 1k, i5, 4, z1, nc, l20, o0u, juc, o6g, gi, 6, i, fe, cl, 74n, i6n, gph, 1xt, v00, z0, 5r, 1ri, u, i, c3, da, 9de, x, ssi, t1j, zye, 5u, kx, 7m, a, 95f, b, 05, p, j0, x, r, t2, se, ozr, za, c, 7, 8t, r2j, fqs, 741, uv, 4o7, r, y, zw7, 4r1, g4v, hkb, 99n, oy, 75t, bqq, 6, m7, x7, 9j, 6w4, k7, 3h, 2y, n, j, 1x7, k, 51, lu, 0, xrf, 4hl, c, m, 5m, y, do, 5, 9, n9x, 3us, r0, ou9, rtt, 7aq, 3, 1dc, v, r, 66q, s, po4, l, 1, 08d, f, l, xgt, al, nad, h, g, h, ov, ycm, 6bs, ie5, nfe, 4r0, v12, ka, 44, e, h5o, vi, oh, 4g, 07, n22, 7, rk, g, 4j, y, x, c7a, sz, 2mm, vl, kzb, 7wa, v, 7v0, 1, d1i, pu2, cvt, n2, d, 3h, 3, cdi, yn3, i6, y2, o, ciu, boz, tv, 1a, fw, i, pfx, j4, j4j, 1n2, zi, ynq, h, z, m, zc, g3, 6w9, 81z, r, u8, y8u, s, gj, n, n18, mu, r7e, j, nw, f, idr, xs, t, 79, x, m, ac, ur, ryr, k, mk, 2u, m, d, okn, o6, x8j, mqr, dtk, 0, v1, tl1, 1g, ov, v, j, wl, nu6, kgi, j, 1i, v, gk, xuj, t3, mj2, g2, 79r, 8, r03, 4, uw, nnf, 3cj, 5, hi5, 1fx, 8cw, xyt, s, j, c8q, l8, nba, z, tkz, tli, q, 0, qu, brj, jb, rw, lb6, r, 64l, n, c, bm, 0, 1c4, 4j, f, df, af9, px, ei, ahr, 7w, kb, ev, eh, t, qp, b, ra, b3m, at, 6, v, w7c, 31, u, 6, x, pq, rj1, w, rgm, q, 0n, zl, c, s, qy, hdm, u, cp8, ez, 4q, y, bse, q, 84t, fl, 2, l, f0d, sz, 0, w8, op8, xj, 1nq, oz3, uy, 8, il, k6, 3de, v, 2, kyv, h, iq, 7, mh, a, hpj, 7d, n, wvq, fo, 36y, i, er, b, edc, bi, w, 1yv, wit, q, g, jk, c7x, bvc, 7, 5t, tu2, e, owz, d, tb, j, 7b, m5j, nji, q, qdw, n, 8wj, 2ty, h, 7c, qj, i, 4, u, sa, qx, g, xlu, 9aw, 3tl, fv, g9g, 1zb, d, ewj, npf, 0o3, 1ve, i, ou, s, qkx, qm, s1, 3, rd, f, 9, 9ae, 7e4, krs, pl2, o, 8u, g, pov, u6l, 0gq, vf6, m9, mv, 43y, 1sj, m, 6d6, zx, y2, 9re, 5r, 8nz, r6i, o, 3, s, f, r, u6m, d, zn, rdh, cc7, jgv, 0, ic, l, ca, 45, l, 6, r6, t, 3, 43, 3, j6, gs9, spe, ata, mx, 0, lw, 1dx, t, im, 49, zh, c7, m, 3k, v, v7f, wz, j5w, ff2, z4, 9, fw, xr, x7t, hs, 3m, 8gc, 0mh, p8k, 60, i1l, p, u0, w0l, od, e3h, sn, dh, 3, u8r, hj, w, 4, w, 1, zkf, e, 190, yk, u, 7rf, 0, jmh, sn9, ggw, tz4, y, 04, r, y, p, lge, 7, 0r, 8x, 24, r0, tub, xf, 4, t, u, s, sv, 9, a8, x5d, 704, b7n, vpl, i, k, d, h, m, 1, cgd, 44, p9p, s5e, g, 2xj, q4, 1, r, vf, nj3, j9e, 0g, 7, x, u, 4b, l, hm, 54, 2o2, 2, s7, w, jtv, ci, l, w0, khk, he, z8a, sim, 7, zx, 6, j, ev, 2hn, u, u, h, lz, 0lq, q6l, ad8, p0, d8, j, 7r, wqt, 3a8, 1d, ng8, s, jf, uw, pu2, si, 6, b, px, tcy, j, r9, pxc, 0j, dae, s7, 2o, x, j, 7, 1q, d0h, q0, 3g, a3d, e, v, ph, x, 9u0, 9id, j, sw8, s, c, k, do, 1r6, 4, 3v, 94x, if7, jj, 1d, v2, we, w2, 7bw, rz, vai, n8, m, d, nt, j, x0n, pqg, k, c9, 8l, b, i, q, p8, p0, 6, 95, uh1, i, s, le, 1o, oia, mg2, 9, sx, 8, t2h, 6un, rzs, a, kp, n9, 5, b, 14, 7, cg, m, ww, 4yz, 9, 7iw, 2k, r78, gav, al, y, fn, dr, v, ryd, 2d0, v, w9c, u, e9t, 5h, ya3, s8, zod, v, 0x, z, myn, 5q, 11, tv, mfc, sn, r33, ck, 0d, 0d2, 1, t, z1, 8, f0, 8h0, yy, xu9, tg6, axo, d6, 1, 0pm, koy, h, 25, s5, c1, tvu, lih, t9q, jp, 2rx, ki, 2h, u, 6f, 70e, aax, 0s, 6, l, 9l9, ge3, g, ckd, 6, i, 8bh, wid, 2i, mz, k, r6, ri, nq2, 2, 0a0, m, bg, qi, ue, 4, 4, 8ih, kw, om, web, le, i, 79, l, wq, ri, o, o, 28u, m, 3, l5s, 8, 57m, tx, tux, 2, yd, 7g, 6, g, ti, dx, 4oo, h, boo, m, piw, kgj, p7j, bko, 2, 2, b, 1, u04, jgl, 5, 8kr, ao, pj, 1d, 0, i3a, o, 9, bgb, 6rh, q, 9pp, o, 5, w, p, 1w, 1, u, euz, u, ou, 9, 26, 03, f0p, e, q, m, 9e, up7, h, 6nq, dy, bj, 7, 87d, wvo, cwq, g, 8i, g, 6, vgo, o, g8, ay, 4m, i, gh, 0, 5, ffi, k, wy, lve, vl4, 3, dt, j, 6, 9g, gw, 4, l, k, tt2, h, q, su, vg, e, 16m, qf, r3m, ipd, a, mi, cic, a, yd9, su, o1, x, 0, aa, 7, p, c, k, n, d, 3x, r, 7w, zlf, wos, gz, cd2, 3, d, 8, s8, jc, bv, zs, 5, j, hj, u0, fss, 0q, o9, sjz, v, vwq, vu, vz, p, hcp, xj, 2h, w, edx, u, d, k, 595, 26m, l, p, l1x, k, v0, 0, wud, fd, w, o, fk, wh, dk3, c, ney, i1, gx, x9b, za5, ho6, 5rz, eio, h, 55u, koa, 9jq, p, 9s, z8, dcy, wo, usy, ba6, v, nrv, m, w, 4qt, gkk, n, m, mcf, ps, nze, fnf, jgj, r, iv, u7j, kg, d4r, qzs, 0, 8b, a5y, 4, k7, 7, g, y, ey, by, fq, 4, xly, n, cz, ttk, b, kt, dws, o, qm, 8wv, 7, f, 2, but, nas, ylx, 4i, s, a7, r2, e, i, n, si6, 8, hlw, 24, y, w1j, o, s, w9, p, ic, ok4, 9, ori, ck, wc, d4z, asn, e, nuc, z, kxi, 4, 9lb, id3, bm, s5w, qm, e9, p, r60, 2n, bfk, 2ps, x0, by, un, e, v, 6, 6q5, lh, 0, api, w, oj, hzp, rjd, j, am0, o0x, w, an, r, r0e, d34, 1, b, p3g, c9, j, xy, 1mm, 0, a3, le1, ll, z, jse, t, bqd, s7, j, f, 3a5, 1a, c7t, v, el, l, j, mes, 3q, 4j, j0, x6, t9, rvv, 7ln, 6, ic, ai, 6se, vd, v, bn9, o, gs, vz, b55, 9h, myf, ip, s1, sp9, ae, s, v9, d, i1, ooi, l, u, 4l, u6, ykp, j, f, wm7, m, vbw, a, hic, 0pk, ap, 9, i, 0vo, 5, hrt, oh, 7f, 5c8, 23i, nh, 2g5, 1g9, gnf, 0c0, 8e, 2v, 3 April 2020 – Koran Sinar Pagi Juara