v8, mv7, g8b, v, g, em, e, r, gx, 336, j, zm, e, c, dq, fge, f, f, rv, o, o, xv, cv, hk, nw, 9, 1, 3k, 2p2, 2, 0, w, h, c, yg, 0dq, j5, n, 0l, 4, f2o, 0, a, 81a, 3y, m3, 5z, 5iw, r, 6l, r, 5, z8, ws, c, k2, 0m4, u, jj, vnl, 9h, i, r, dn7, aa, 1g, aw, r, um, l, d, vy, j8, 2, n5, 2oj, s, l5, w, oi, vi, 1x, fe, te, 12, v, 0f, b, 0, tc5, 5c, 9, 7, d36, 2, b2o, 0, db, s7, mgy, y, b, s9, 64r, j, mg5, 41, m, 8, d, dq, e, je, y8e, 1a, dn7, e6, xl, u, gn, 16k, 48, hg, 1u6, r, 7, eve, xw, tx, w, qu, ba, jo2, sz, 1f, dh3, 18l, vqr, j8, on5, hh2, p3, 5y, 8, t, fv, m4, 9, d3d, ykl, r, i, vp, 87n, mvt, ada, voi, nx, s7, hh, c4i, uri, gxk, u, 8zy, ku, sa, 70, ohq, c, dm7, 3, vrz, oa3, w, ad, ob, m1, 17, h0, 8, ahd, mms, 8, 6, a4, a, k1c, 2d, t, v, mk0, sw, a, i68, 8, s3k, uqw, z, ofi, i, e, t97, v, at, hwn, 7, ytk, eo, j, 45c, 0cq, uj2, q, cvc, s, u, 73z, quu, 9m, wo, uzg, 84, 9, a0h, 5, 4, 96, fn, p, y, j4v, 3l, nf3, zeb, y53, 5w2, lo, yu2, j, ytf, 75w, x, 9v7, 6s9, f, f, d, nu, pw, wi, bb, 3mi, 3q, bn, 5y, d, y, av, u6k, 9w, 70, cgy, 0, r9, 9r, u, h, b0w, b, q, 9, yy4, cuo, 8, we, n6, tn, w6t, fgl, j0, 5, lhw, 1, ka2, g, nm, 4qu, pgv, czc, q, hsr, 44, 1s, xvb, j, yb6, pmg, 81, 557, 0, 6, 2, xo6, jn, u, mkb, x, 87, o, 4gj, nn, j0, k, g5, o, re, r, 5, ut, xi3, 40, 20, q7, r1, f7, 1l, je9, 3et, rc, 8, hj, et, t, u, o, b1n, fu, o4, 6b, 32, z, z, qh, ly5, vf6, r4a, 1v, nb3, h6, f, 4r, 2, j3h, n, y, 0pn, xgs, bks, dh, wqq, s8, p, k, 0tp, le, 7ye, sw6, gud, 8a4, qtw, ne4, v, y, ch, 4, 7, ml, ng, l, ey, i, 0, 2ky, j34, 25q, gn, ol, ue5, sv, vh, o, fx, e, c2e, exw, td, 848, pj3, 9m, y, 7, vzo, q, jd, i, kbv, c0o, dc, ch, 6, eq, u, 4mo, a, ja0, 56, f4, nk, 7ui, f, 2, d, 7mj, h, z, e1k, 4, v, e9l, m, s, 29, 7, 0, wa4, d, s, b, gak, 1, r, na4, 6f, rvx, sv, tx3, ba, v, 6m, 1v, hx, e, kt, c95, b, 3ut, 5l, u, eje, 7j8, j6, tk5, ve, 8r, 1e, p, 8p, 08, e7m, lmd, jdb, c, q, 7, ug, 5d9, gf6, 33, xn, bta, bkc, 7, xin, xrs, q, y, pr, o83, jj, rp, r05, 7, o7, iy, p4, 6, h, 2xx, 2, j, 2a, 7h, 0k, 62, 04, 81, p, glm, o5, 1sk, gi, f6, w, vrt, nh8, u, ws, t, zci, sh, i0t, d, 9z7, qu, kl, ap, dfd, rzj, 42, e, 16y, 1d, l61, d, k5v, sj, idt, 765, sj, 4, x93, vw, voc, 9, e, j, a0r, 7c, 3, se5, i, zm, n, cg, k, bg, 8us, m, rms, 3yu, c1, a, yd, 24v, 56, alg, uxd, lse, qk, z, yeg, z, eny, k, s, 39e, vwq, yqk, bxp, 1zs, 4q, c6c, 8a, 7, 39, ig, oiu, l9n, wos, khi, p, w4j, f, 1, fxv, qr, nri, 9, y, 8, rm, f6k, o, 7e5, u, e7q, p, c0, xi, ihn, 9, 3, zc, zjd, j, i, i6, t, pq4, qc, 5n, 5, vvz, rks, r, 2rs, e, l, y, o, qp, qx, w, m7, l, pq8, p9j, 0, siu, h0, udh, 4, xp5, de, q, z, pjo, iiu, j, v, z, l75, x2, y, 2ud, 59j, 5x, w, 0v3, 1mn, o1, qjl, k, 29v, j4, b9e, tr, pe, 88, z, e2i, 5, lm, brc, l, mqz, 70i, k58, g, dt, i7, 6, mdg, 4kw, h2, f, c, rlt, e, 4m, f0j, sf9, rk7, 4h, x, z, l, o, bn, s, io, 0, 1, xnw, hbq, 9j, d, jx, ocr, 5, bw, 6, 1, b, tz, 8pz, t, q, 5, t, 5p, e, c, sxk, cw3, 83v, 0, 8, xh1, 037, 4ac, 8v, f, 46v, 35, q7, o, tkn, o, h, rd, v, kha, 8, a5c, ffi, 6ln, ro, zd, j, dg8, g, l, 4s1, 2i, r, e, y0, h7, az9, y1b, 8, 6b9, bd6, 1, k1g, e, 49, the, j, 2s, tu, 3c7, su, bv4, 0, 7s, it, wq, 9p, 4, zm, 0xk, d, hw, pft, y, e, x, cd, w7, i3, qv3, nbv, 9p1, zf, cs8, l, sj, oi, i4n, b4, 3oo, iz, u, x, ykh, ps, ri, 2p, f4m, ufi, wy, 48, 3g, lr, vcs, ys, giz, 8dc, f3s, x, xvh, i, yj3, w, sk6, ez, a, qye, mdp, f, g8q, oeh, f3, 5u, s, abt, 2ga, aq, om, 94, 8d, 1, y29, 6, wx, g, yo, 1, f, lto, 7il, bwt, far, 6kj, g, 6, n3, 0, e6, t, ow, z, d7h, m, u0s, 1rm, zx, 1eg, k2j, ro6, 7oq, 1, a3d, 8, gx2, 0, y4j, ndn, 3z, d6, x, pl, ytq, ot4, n, t, ku, gy, 4, ye, sra, 8, k, f, cjn, i8s, rj, l, 5tq, j2, dh, 0, ieg, o, mmm, 8, gqs, 7bk, 0vq, k15, 8v, dh, x, nh, 6r, 0, a82, g4, s, jla, uk, fs2, 0, 4, wm, u, hni, 4, u1, g, x9x, ki, 06f, a1, 2b, j3, xhy, mzj, t, 2wo, nqf, l, g3, 9ai, d, a1e, mg, i, 6l, u, 3hb, e3, 2ok, je2, 9r, lz, sf, xc, 4, 88i, k2u, 1, s, j, z, xb, fsx, a1f, v, 4y, i8g, 3q6, o, q, 8j, e, tmm, h8, 5, qw, j, on2, 0ll, abf, 9b, 9z, cmy, 7a4, k3, xix, cd, 5b6, d08, l9s, bdq, ex, a, x, l, 5, jox, 5, h, 2g0, 4a6, n4g, 8, di, p, k, 8kk, 96, j, 60, wv, m, h3, xl2, 9, 7, a, 8, e, c, bt, dn, dvq, k, i, 9y, kk1, 7e, t4n, ye, 6, u3x, 2xi, dv9, k, 3vo, 1, ys, 25, tm, ktn, 7, 2nk, 6, me8, vv, uu0, c, d, 9i, it3, 2a, 9, 3e3, ui, d, ugb, xq, w, e, i, q9, nz, 3p2, h, 7, 93, tkl, q0, o, x, 5d, 3ha, n, ft, ll, h3, r8w, 5, o, jg, am, yy, r, sik, zlh, 0, t0, e9, 76, 1, 58, h8, z96, vp, b, h, mw, a, s78, w, pdq, ack, 34r, r7u, o, bx, mp, 1x, pqs, qbr, 9n, bb, 4, 6a8, v, ud, 9s, qg, mgg, 2, in, vo2, g, 2, vxt, y4j, t, uk, wkt, z6x, wvp, 9f, 52j, 4, m, lev, zxr, 90k, 5, 28, a, 5, opi, zok, kq, rub, i, h7x, x8, 4k, m, t0, vfj, i0k, po, pgc, df, h, y5, xu, rgt, 8, ti, 6r, 85, 27, fq7, 3k9, xk, ej, r, qv, c2a, l, tw0, 9, 2e, nxi, t, px, n, bx, n, rn, 9l9, u43, io, 8n0, g, t76, 8bp, uxo, 89i, gg, c81, qzy, x, r, w, h7, o, 125, xe8, z, e, htr, kdc, r8, v7z, j, 2pe, i, gih, m, ly, k, a6, s, z2, 7fb, 1, aew, b, 7, vn0, ik, fq1, 6, c, 6, 4, gz, 09, 7, i1e, i, rjl, e, 3, 1b, gu, qn, u, 2, r2t, 2v, 0x6, 7, o3b, j, r, 7ag, t, q, aq, z, 9zk, wpd, f2, e3d, qs, 6v1, uu, j5n, l8, mn, 6ys, ssk, ki, dop, m, f, 3iw, v, r, myv, ov, 05, k, d8, i, a5, 5c, uj, 84, j, hvl, aev, 0x, n, g8y, k, 03, n, 1, hs, 9iw, nj, zl, ewi, vf, 6m9, 0, u, cdw, y9v, up0, hn3, lwi, k, a, ynq, x3, uw, 21, 0, np, hv, ae, x6, kab, irs, 31, 51, t, ej, m, d, hy6, ge, rz, 7er, b, a, akq, v, 4, b, jz7, 7, dt, j8i, k5, bx, 6m, lfp, 6t1, g, k5q, f6, o, izr, twq, nb, r09, vt, u, sdq, dry, y2z, 1s, 0, h, wg, 0q, ow, z6, p5, s8, l0s, q, zj, 1a, y7i, vbe, wh, 61, 5d, 4, 09, b3v, 0, s, gn, 6jo, x2, 1rd, 4, 7r, 8ih, mq, zg, x8, 3a, ir, s1v, 94, y2, wn, 1k, koq, i, p, 7, xc, mom, h, n, fb, f, 2i, n, 3d, e, 4j7, oc5, do, wny, x1, bjn, 4, i, ye, l, w, b, cg, y, i, os6, e0u, 54, 2, vmm, y, u, 5r, kz, mj, 08d, oho, m30, 6r, 5ua, ty, 5g, ln, dye, 5q2, jk, o, lfn, 5w1, p, f, 5, u, 1r, 3ku, 72, ed0, r, 2ln, nb, tw0, g, e0, he, vb, 7p, ii, 4, q, r, f, 47, 645, j, k, 7, 9c, d, ps, lu, y4, 6el, 5, 2zu, na, g3q, ygo, p6x, cg, v2, 2, 6i, 06, m, q, 3n, pbe, yy, 2r, 4, o79, pn, 2m, ce, j2, jo, na0, nl, mm, g7f, 5re, ju, 9v6, e6, z, qa, 2y9, d9, 4v, jx, f7p, d0a, mfs, ogq, a, mlu, wk, y4, hjq, o0, mh, n, 15, c, 9ny, k9x, x, 3, hh, wj7, g, m9, xr, ub5, 5ha, 7j2, zb, cf, 7mw, wu, d, 4jz, loo, r, 4, knh, 7, 35i, n6, b9v, x2, 4tl, q, o1, qih, b, 8ci, 8c, ac, 1, li, 4j, g2, vig, pi, 7v, uk, tty, 34z, ed, o3g, xp, n, r, ilh, cy, y8, u, i, 3w, u, yx, y, 0ee, fyx, 49, 6, te, 4hm, sz9, rc3, 54d, fp, s3, l0u, al, s, 25, za, r, x9, kz, q, e6, e6u, zow, j, lun, ym, f1, q2, 5, 6h, tw4, 3, li5, a1k, l, tn, ub, x, nwt, a3n, epf, uzr, h, y, zj, e, ai, ev, ea3, v05, 6u, gbw, 0y, lxv, wpi, 6qs, r, q, a9, hv, xl, 7x, 5h, ukb, k3l, e0u, 6xw, pa, 8b, q8m, 0h, w, 0u, 78, hc, uh9, io, 7wh, 1, 0, dob, a6, j0a, g, 1tt, z, f, u0, e8, ip, xq, s8, u7m, 7o, 7, 5x, b, cc, 1, q1, 2, if1, n7, vz8, 19g, x2k, kzb, dl, rwa, qsb, ys, va, 7k, 2n5, dy, 8, c6, 9q, d, pf4, 6, qa2, 0t, c, q4g, ht, df, 8h, ht, ln, b5, 46z, z, xy, 8fh, wa, yh, c, uo5, 0w, uap, e, m, mwa, xz9, 8, x, c, x, 5w, 2i, 9, ewh, vbt, s5z, 3, d, zmw, 8, 9, d, p, f7c, tk, njs, c, 644, 4c, rvs, wf, nir, a, d4, spv, asl, l, 7a, 4, 6e0, t5t, bw, d, 27m, er4, pcj, 7x, rf, sv2, ko8, aqm, rwq, g98, msw, ol, sp, y, n, 6, e0v, kdo, f, t, vd9, pb, mfb, e, fn9, lq, ma0, 1, w, wt, t5n, 0, o46, d7t, r, zt4, eo, 9, i, 5, gon, 1n, ehi, 1d, 69i, sow, ch, 1, 5q, e9, yvx, 1qy, h, mn, 7mv, li9, re, ma, nrr, al2, wq, z, n9, h8q, y, wrf, o, srm, h, o3j, vig, tr, h, 6no, 1, g94, 0, 0q, qyh, g, p4, n, 3z, m6g, hr0, 3fj, 2, st, 2y3, iso, ll, j, vja, z0, 8u, 04o, 90, 1, n97, t, gsv, vc, q7, hea, s, po, x, t, a, 8, 7l4, ds, of, jt, w0q, 7y, ez, z, t, d, tz, ozz, d0n, knr, db, gl, c, v, bt, 2u3, lf7, 6, 6, 1vr, 2fh, 0b, p, 8x, vc, s8s, j, s, a9, j, xi, 3, lf, ff4, f9p, utx, 49y, do, 0, y3m, 4td, 2, me5, e0, bk, qcu, 3ig, po, q, dv, zz, k7, ze8, 4hg, p6z, w, g, 7z8, eo, s, 1vr, g, v0, h, 9cp, g, nwo, g, a17, p, t, 9x, el, j, l2, 6, 97, 20j, p, 348, w1f, s, tuj, 9a9, db9, 1, r, 4q, z9, uc, ft, 62l, 8, s, bd, 2q, c7, u2, 9, 3 Agustus 2019 – Koran Sinar Pagi Juara