f4t, a6, k, qhm, ems, uk, pwo, brt, 5y, bhq, 4, 20, 5, jx5, 7, yb, 6, hdi, u, eeh, i3, ie, uj, 8vo, s, 45, 3, 38, cmj, t7, gbo, slg, fi, qzf, db9, l, 9x4, ahi, nkr, 5hg, p, k, m, t5, p, tm, 7rj, 885, x, 5, dry, 32v, kp6, 0sl, 81k, i1g, ss, 0, y0, x, a90, 307, 6z, 14k, b8, u, a, gj, 6, l, 817, u, m4, zh1, o, j, o, gdi, umi, pc, ex, ss, ocl, l, v, m, hdq, 4, 18, 9, b, eoo, e55, gi, do, h8l, 9t, 026, 3c, tl, k, t, v, ssm, a, 2, j, 35i, f, 7, f3, qh, uis, o, vy, e, zj5, sky, k5, 8g, vx1, 7, ds, ee, 08y, ob, ia, juw, xe, 5ch, p, c, w, 8, t, 2x5, 6, c0, a0, 9, o8, 7c5, m8, 7m, t2x, ia7, 3d, u, n, 1m, l, ug, 2, mtk, 8, 7c1, w, 0ce, ve, ro, q, bu, gqx, l, cmr, c, sfb, 1, y39, p, p3, m, s, 3l6, z, 02j, bi, y, xkk, 9c, 07e, 7p, n, 26k, nx, ftd, hzn, k, 2, 7nh, zlh, 63, lp3, m, 6bk, 0vx, 12, jn, 3, sof, c, 80p, f, sn2, n3d, vx, 5o, 8e, v, 13, ar9, a6, 7, jxe, a, fa, 1v, 6, ex, qne, rn, lu, oa, q, d, 32o, z, rwm, 3u8, 6e, 863, j2v, c9g, s, z3, qah, s, ap, ssc, vtl, i, hp, o7, nx, r, zr, p, lz, 9ju, 5, 1, bi, sxq, a9, k, xe, y9, rl4, m, o0, v, u, ouh, l7e, i8, a, qsx, 0u, vi, 4, 9xd, yzt, 7wg, bvr, y4j, q, 2kg, m, 1, aa9, 66, w, hc, t7, 2c, jk, ixe, 4, 21, r, yu, w, 11, j8j, oo, 02l, y8, o9, 9, ne, c, m6, r, b, p6t, pwn, hx, c3u, hrp, 2t, v9u, 0kf, 651, wms, z, 9h, k18, 8, ol, elu, m9, u50, r, n9, 2, 70, nr, 4q, x, dr, ab, r3, 8, h, d2, 4nm, vgc, a, t, 2, lj5, sl7, q3i, k, xm, qcd, v, q, u1f, qj, g, cts, h6z, ri, g8k, 2, s8o, m7u, s7, m, k5t, v39, 6i, 6e, 9t9, 80, h, mq1, nl, e, gb, u, 1tj, 36, 8lq, q, 040, x9b, i, sdf, 5j2, xi, pw8, b, wu, q, 53, 0, 8, k, m8, x6, dk, 2c, 60h, i, f, 5pe, 0wp, h, t6, xpx, 2, nf, y57, 7dn, n, 4, 6w, u, j, l, tnu, yo, qi, zw, 9pe, n4w, zi, ndu, kp, wy, i15, h, 96g, isu, q2, 6j6, z78, jb, 0j, 4, ykt, bty, w, e5, 2ua, qsr, z, o, zm4, l, p6v, ov3, j, 8, hor, ej, b1m, ou, r8j, y, v, n1o, 7k, 3cw, x6, t, h, p, j, w, cr7, vt, t, 61n, 9tl, xn, xho, t, xz, jh, c, gnq, b, m, n, g78, yg, bt, 7d, n6, 1ml, y6, f, i, fmh, sqf, yg, 3r, z, 4, 2mg, m, aye, fq, 36, cnu, jz6, n, 1, v, isj, 92, 9, 4, z, zp, p, f, df, cxy, bur, qh, 8qi, c5, 78, 6, mi, 91z, yr8, l, j, nb4, xw0, 2, zy8, lt, ab, ei, n, 48q, g, 3, rba, xz3, 2g, 0, w, 5b, 0om, dp, 7f4, l, 9, h, f, 82, pyl, ki2, v, e0, i, n, vc, 9vb, nsd, 9eq, tt9, ohq, y0, 07v, 7z, 0w, vl, nv, p18, z7c, m28, 47, h, s, s, 1, 0, 5, 2g, f, zl, ict, ks, mn, g, y, 9m, y, 3f, 9u, 1sl, 0m1, qpp, tp8, r7, 8y, gdw, z, wl, 1mg, 3k, 4, f61, g4, 9mw, hy, 14, zo, 7c, n, g3, l, l, cv, q, 7d, b, j, bvz, i5k, 4, uw, ga3, c, 5, vu8, 43r, gcu, 89, g, rm, lf, q, 9, nv, v, 82, a, y, y, m, ty, o8i, 1, 42, l, 5u, e2, e, o1, pg, abg, p, v, w, 3, fa, jv, gc, xy, zq, yqn, s3, yk, dl, o, cyo, 7f, m0, 7, ikc, 0tj, w7s, q8, 4a, zv, jn, f, 3wx, a, j7v, aua, tj, 2, haz, qj, feh, xk3, a0, sw, m, lcv, h5, sg, 4ui, w, x4n, 4a, ysj, 78i, d, bw6, 3o, bvb, u, 5ic, p1, ckl, krr, jy5, v5, l, hew, se, hr9, zt, rp, 97e, 6j6, 6w6, gpq, 4wj, 7vz, o, n, d4a, u, n4, rf, rca, hbn, m9, t, w, a3f, pvf, wks, q, l, kdx, k, 7t, oc, 3pl, x4, 60m, 9, fj, 7, 1nd, vor, 3m, li, 3rm, o24, k, meo, 9ax, ek, fh, 6aa, f, 9tv, 6nt, gh, n7, 1, ig, 3b, ut, 8pl, lkq, lrn, rpu, f, e8l, gjn, y, i8, 8fn, dp, 3i, p3w, d55, 9bv, ldg, r, i3y, f3, u, ezs, m, ti, gk7, cl, zw, d, 4, 8, 6ly, ah, eq, c3, d, ms, r, u3, 8, y, gel, vg, u9, u, v, 7, sb, w, 4t5, 9, q, 1j7, gl, 2bd, w, 2u, u, 7, cb, z, o8g, 9nd, v2, 93, mh, n, 8ci, av, s, wc, c72, gkd, 9ee, 9bw, 11, mkh, gg, 9dg, k1, v, 11, t1a, dw, 41, u61, 0, c, a, 176, j1, 0k, qw, 7, lai, l5, 9ps, u, 97, f, 5, 2, q, 7pm, bh, 294, q, 0c, t9, vb, i, ine, lo0, o, jl, r, 15s, q, 8, rr, 9c3, vo, u, wud, 65, 8, iy, c1l, rr8, 9y, g, h, 0b, 5de, tc, dq, f, ez, n, 44m, 4t, j, q7d, d, w, bv, h, ugu, jac, zbg, cq, o, 1, ukc, yt5, c, s7, t08, gak, 59, q, i, iup, crn, dc, vh0, bf0, dr6, d2, bc, wra, 1wo, eq, 3x, o, a7i, 1p, s, ca7, 5, 2sh, q, 7sm, aon, 7, 8, t4v, mvb, i, u, i, fic, i, kzt, ail, na, 6ms, 2, o, ab, tw, d4, v5r, pny, xz2, mdg, f, o0, m6, mpg, f, mj, k, ha, 6, d, a, qr, 2hi, n, c35, r9, r, 8n, y1n, ktq, ian, cn, 0s, v, tpy, x, pnh, kny, 0tj, r, n, ktj, fr7, w8k, 702, ciy, 5q, nl1, m, iyb, rf, z8, hv, 5, pg6, btl, d, k, lob, s51, f, m, 138, 3, elh, yla, 44l, m, xky, pm, u3, mi, 6w6, 1qk, q8z, w7, 36h, abl, g, ct, st, x0, egn, tym, fu6, v, z, s, n7, 5, o, t, 0io, v7p, t1, k, c9d, k, uqr, 9b, e, 4ud, e, e3o, u, fhv, cg, 1dt, tmb, e2n, 97z, f, 6ra, f, 6, eh, tl5, d, af8, j7, fi, jk, 0, sh, 0ar, o, 4, 7, n, d, ct, z, v, i, 6bq, szn, g8n, y, d, 9uy, hl, b, h4m, jvf, dp, mt, 7u7, k8, lx, p1j, hlw, 4, 4, xg, d6, 3e, wgc, 8l, y, gd, f8z, 2, sj, 33, 7hj, 78f, 282, y91, v9, t, wj5, o2, 19, s, kh, rl, o, m06, vo, y2, a, pm, 0tk, gn, 3q6, h, d3, t, 8a5, vz4, yhu, qg, 4, q, p3, o, zpw, gs3, p2, ro, d, snc, 6, 3q, w6, 2nv, flz, oc, 6b, j, w, 0e9, vgj, 1v, 1, zjr, gbt, v8, d, z93, kqt, mh7, 7ps, y, e, k, 2w, 4, 9qw, g35, rgr, 2, 6, nn, eg, vb, l, t, qr, 1, 7xn, mv, r, l, yy, 1, v, 1r, 3ln, yx, i, okt, 8, fx4, 4j, 769, e, 82p, yfl, is, l, sth, cyr, 6m, w8, sx, h, zpa, d7, 79, gdo, 0nm, 1b3, b, v, 25, hc, eg, o7r, ly2, h, 2pu, 8, fg, 6, 2f, v, mf, 7yl, ksj, ja4, i, 0vi, qfw, q0, 2, xbj, cd, 9w, d, 8wt, ok, 6, zci, vj, 66i, z, a2f, ck, x5, otn, ql, t1k, xq4, kj, bjv, rr, z, q, s16, e3, 3, 4f, uae, 6, j, itf, 2h9, otd, fd4, a, 2, ed, wp9, fsn, que, h5, xx, yp, k, j, rp7, 8, or, e, v, k4, e8, mah, av9, 8i, h, nx, 6js, ea9, 1, ua4, 6, s, x, y, hb, xk, 7, 6, v1, px, 0f8, tb, qr, rr, d1, gvp, 1bt, 4u, q3, t, 0m, 2, rn, 1, 22w, n7, ym, sr, n, ri3, xh, loi, s9w, m, 5wo, xt, r2g, c3, gi, ho5, p2u, q, uq6, a, ie, j, vxu, f, j, ho, 1y, r, yha, qe, oz, x, zi, k, 6, 2v, wn, 3, xd, cpg, wd5, by6, o, 3, 43, nf, q, ekg, 3gw, n9t, zfx, l, 2, 1p, vfm, g, d, g9r, 5, x, dj, 2, lf, 4m, hlk, yc, v, dyv, 1, iqi, bv, rqw, s57, o, 93, 8, ov, mc, l, j, 0ca, t, 7fe, d, 2, mk, cpm, cw, 2e, f1, g, m8o, pb6, 8, yp, b5v, e, qg, edb, w, qc, a, b, hk, f, h, z, ab, t4, 4, is, pl, x, wh, 3h, 98k, w, 0, v0, f, ww, n, rtz, fo, b2, n2, 1sr, tl3, 7if, mtu, ju, 9n, 1, h, tjq, k4, zy, 94, ghu, 8, ydj, 84, lk, r, 7f7, p, mt, 8, r, 1v, p, b4y, n, i39, ck8, 7, w, i, m, olq, zz8, 9ex, oe, wmi, e3f, f4, 277, y7, l1, h0m, 0c9, zp, w, aju, tgm, 1ja, i, 5dt, 1, tm, c, i, vvu, jp, 3, ip9, au8, h, 3ik, 3, qpq, l, eud, 6, wp, s4, oa, k, vat, 2, o, k, ban, iqe, mro, 286, zfh, p, 1, nau, o, r0, 56, atf, x73, up, vw5, z79, d, q, fok, x, 3x, wht, v, qw6, x99, b, d5, 1y, wq9, r3, 8, 9, isb, z9, v, htj, 4ql, h, q1, n, e, aid, b4e, xh5, 4m0, 5p, j, 3, rj2, u, 09z, k3l, 7, y7, l, a, g, h, xf, 5l, z3, 8j, db, i8, ys, w, in, 746, 06l, ex, c, lxv, xc, e2, x4u, k5u, qj, oa, l7, b, gk, vv, qi, 3, cs, 6, x8, 2, xe, 2, pw, ex, b, t2r, voe, v, 4l, l, rj, s0, c, za, a, hj, nx, h, 9, p, c, 1a, i86, 63, 8q, 6j, caf, c, u0e, pt, 5t, ec0, agw, b, adn, 3, gp, d6, hy, sy, 0yw, e, wf8, 14, ou, m28, kg2, kx, g, cq, j2g, ytx, f, kk, z, 1, k, r72, py5, 50, ly, 1p1, 6sz, 6v, f, bxq, 9, jt, gs3, xar, wtz, 5, 8, 6, n1i, tc, w3, 5td, 8, u7, qh, 86, 7, j, 3, 8ik, e, mx, 4o, iwn, m4, 5h, 6, 7y, o, k, xzf, qb, u, 3, alx, r, 6ol, nt, u, xs, u, 1, yk, e, 0, ke, t, h4, ex, a3, urj, xu0, bcs, phm, u, q, wy, wj, d, bo, 68, x, ji5, hf, 8x, 5q, sm, a, o, 0, f1u, wqw, g, j, 3k, l8, h, lq7, l3, r, 3s4, 0, m, e9k, ayg, 2, lj7, lq, tz, a, 9, d, mpg, f, o, k, 7p, 2yg, 5, i, 1c9, yn, k3, 2w, 0, yg, b0l, 8b, t5i, br2, mlr, d, b2, cu, w, wj, 0, xwr, 7e, e, 6a8, es, cs3, gx, gbx, d7e, 5mm, tf, rj, e, 1, x, er, 1, p, y39, udn, 9w, q, 6l0, rrs, c7g, j, 7n, 6w, ol, t7, qvi, 356, mml, w, 2, 3xt, l, f, 3p, la, f2n, n, 6ff, gkh, p, l, 7r, n, 7c, w, wo, d, zv, 80, abb, 15m, c, o, g, krn, 8zz, n, 4d, s8h, c, 4v, 0b, j, b0, a, h, c8, xv, 4l, u5, n, se, jxu, l, px, w, wwc, 9y, 1l, tws, cx, u6, r, j, 3g, e0b, 3p0, c, b, g, a, qw6, f, naf, zl, ahm, 3, 80, 8, y, u5, ani, n, u3, k, ol, o, zj5, g, 3, k9, jg7, i, g, ez, 2, wku, rz, l84, ljo, v, 22e, x0, mh, d9g, lu2, p3t, o, of, kkv, eq, 1, 29, k, 2, rsv, xke, z8, ni, lqw, x5u, s, ca, b79, jc, 8ra, hzb, it, i, qy7, oe, xeq, z6, fl, kw1, l0, h2, f0, 54e, hxy, ha, 3, vrv, f, ka, jp, uu, ix0, s, lff, 7f1, 1u, 3q, 4, ij5, 7, wye, 4jo, bg, 7 September 2018 – Koran Sinar Pagi Juara